Health at home
Health at home จองผู้ดูแล
Close
เรื่องที่คุณอาจสงสัย เกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ พาร์ทเนอร์ชิป EN

ราคาค่าบริการเป็นอย่างไร ต้องจ่ายเป็นรายวัน หรือรายเดือน ?

การให้บริการของ Health at Home รายวันเริ่มต้นที่ 1,100 บาท และรายเดือนเริ่มต้นที่ 30,000 บาทค่ะ