Health at home
Health at home จองผู้ดูแล
Close
เรื่องที่คุณอาจสงสัย เกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ พาร์ทเนอร์ชิป EN

คนไข้เดินได้ต้องพยุง


  • ช่วยพยุง
  • ประคองนั่ง และ อุ้มนั่งรถเข็นอย่างถูกวิธี
  • ช่วยทำความสะอาดร่างกาย
  • เปลี่ยนแพมเพร์ส
  • ล้วงอุจจาระ (ถ้ามี)
  • ทำการภาพบำบัดเบื้องต้น
  • ทำความสะอาด เฉพาะบริเวณห้องผู้ป่วย