hah-logo
TH | EN
เฮลท์ แอท โฮม มีมาตรการการให้บริการ
และนโยบายคุ้มครองข้อมูลที่คุณวางใจได้
- ขอบเขตการดูแล (1) ที่โรงพยาบาล: ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไปของคนไข้ เช่น ขับถ่าย อาบน้ำ แต่งตัว จัดเตรียมยา รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงพยาบาลตามขอบเขตการดูแลที่ทางโรงพยาบาลอนุญาตหรือกำหนดไว้ (2) ที่บ้าน: ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไปของคนไข้ เช่น ขับถ่าย อาบน้ำ แต่งตัว จัดเตรียมยา จัดเตรียมอาหาร ทำอาหารเมนูพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับคนไข้ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก อาหารปั่นหรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามขอบเขตที่ตกลงกันไว้ รวมทั้งพาคนไข้ไปโรงพยาบาลตามนัดหมายจากแพทย์

- แคร์โปรจะช่วยทำความสะอาดขั้นพื้นฐานภายในห้องนอนและห้องน้ำของคนไข้เพื่อสุขอนามัยที่ดี

- ขอความกรุณาลูกค้าและคนไข้ เผื่อเวลาให้แคร์โปร จัดเตรียมและรับประทานอาหาร 3 มื้อ (ค่าบริการของเฮลท์ แอท โฮม รวมค่าอาหารของแคร์โปรเรียบร้อยแล้ว) รวมถึงอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ครัว เช่น ตู้เย็นและไมโครเวฟ ในกรณีที่สถานที่รับการบริการอยู่ห่างจากแหล่งขายอาหารที่มีราคาเหมาะสม (ไม่เกิน 40-60 บาท/มื้อ) ขอความกรุณา ทางครอบครัวช่วยอำนวยความสะดวก เช่น จัดเตรียมจักรยานให้ขี่ไปซื้ออาหารหรือให้แคร์โปรติดรถไปซื้ออาหารมาสำรองไว้ เป็นต้น

- เวลาในการทำงาน (1) การให้บริการเวรกลางวัน (ไป-กลับ) 07.00-19.00 น. หรือ 08.00-20.00 น. (2) การให้บริการเวรกลางคืน (ไป-กลับ) 19.00-07.00 น. หรือ 20.00-08.00 น. (3) การให้บริการรูปแบบพักอาศัยกับคนไข้ แคร์โปรจะเน้นการดูแลในช่วงเวลากลางวันเป็นหลักและสแตนด์บายเพื่อเปลี่ยนแพมเพิร์ส พลิกตัวและช่วยเหลือเมื่อคนไข้มีอาการผิดปกติ แต่ไม่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลาในช่วงกลางคืน เช่น ตื่นทุก ๆ ชั่วโมง เนื่องจากแคร์โปรจำเป็นต้องพักผ่อนในเวลากลางคืนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลคนไข้

- กรณี ผู้ใช้บริการเลือกรับบริการเฮลท์ แอท โฮม รูปแบบแพ็กเกจรายเดือนและไม่รับแพ็กเกจเสริม กล่าวคือแคร์โปรหยุดทุกวันอาทิตย์ ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบร่วมกันว่าแคร์โปรสามารถพักอาศัยที่บ้านของคนไข้ในวันอาทิตย์เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และรักษาเวลาการเดินทางมาปฏิบัติงานของแคร์โปรในวันจันทร์

- แคร์โปรจะดูแลคนไข้ตามแผนการรักษาจากแพทย์เจ้าของไข้และคำแนะนำของลูกค้าเป็นหลัก ในกรณีคนไข้มีภาวะความเสี่ยงสูง แคร์โปรจะแจ้งเฮลท์ แอท โฮม ทันทีเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติงานที่มีแนวโน้มเกินขีดความสามารถได้

- โดยปกติแล้ว แคร์โปร 1 ท่าน สามารถให้บริการดูแลคนไข้ได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น เฮลท์ แอท โฮม แนะนำให้ใช้แคร์โปร 2 ท่าน ในกรณีคนไข้หนัก เช่น น้ำหนักมากมีอาการอัลไซเมอร์หลงวัน-เวลา ไม่หลับไม่นอน ต้องดูดเสมหะตลอดช่วงกลางคืนมีปัญหากระเพาะปัสสาวะ ลุกเข้าห้องน้ำตลอดคืน เฮลท์ แอท โฮม คำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของทั้งคนไข้และแคร์โปรเป็นหลัก อาจมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกหรือปรับรูปแบบการให้บริการหากแคร์โปรต้องดูแลคนไข้อาการหนักเกินความสามารถ

- กิจกรรมต่อไปนี้อยู่นอกเหนือความสามารถของแคร์โปร จำเป็นต้องใช้พยาบาลวิชาชีพเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของคนไข้(1) เปลี่ยนสายอาหาร (2) เปลี่ยนสายปัสสาวะ (3) ทำแผลลึกเห็นกล้ามเนื้อระดับ 4 (4) ฟอกไต (5) เจาะเลือด (6) ฉีดยาเข้าเส้นเลือด

- โดยปกติแล้ว แคร์โปรจะเคลื่อนย้ายคนไข้ด้วยวิธีพยุง ไม่สามารถอุ้มยกคนไข้แบบลอยตัวเพียงคนเดียว เนื่องจากจะก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะเป็นอันตรายต่อคนไข้ หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องให้เคลื่อนย้ายคนไข้แบบลอยตัว ควรจัดให้มีผู้ช่วยเหลือแคร์โปรอย่างน้อยอีก 1 ท่าน

- ขอความกรุณาลูกค้าหรือคนไข้แจ้งเฮลท์ แอท โฮม ทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงานระหว่างการให้บริการ เนื่องจากทักษะของแคร์โปรบางท่านอาจไม่ตรงตามขอบเขตใหม่ของงาน จึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดูแลได้ หากมีการมอบหมายงานนอกเหนือจากที่ได้ตกลงไว้หรือบังคับให้แคร์โปรทำงานเกินข้อตกลง แคร์โปรมีสิทธิ์ปฏิเสธได้และจะแจ้งเฮลท์ แอท โฮม ให้ทำการเปลี่ยนตัวหรือยกเลิกการให้บริการ

- เฮลท์ แอท โฮม จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการติดต่อกันเองระหว่างลูกค้าหรือคนไข้กับแคร์โปร โดยไม่ผ่านระบบการจองและการจ่ายค่าบริการของเฮลท์ แอท โฮม

- กรณีลูกค้าหรือคนไข้ล่วงละเมิดทางคำพูดหรือทางร่างกายของแคร์โปร เฮลท์ แอท โฮม ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและพร้อมช่วยเหลือแคร์โปรในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

- กรณีทรัพย์สินเสียหาย บริษัทขอให้ลูกค้านำส่งหลักฐานมูลค่าความเสียหายแก่บริษัท โดยบริษัทจะรับผิดชอบตามมูลค่าจริงของทรัพย์สินที่เสียหาย แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

- กรณีทรัพย์สินสูญหาย บริษัทขอให้ลูกค้านำส่งใบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และหลักฐานมูลค่าของทรัพย์สินที่สูญหายแก่บริษัท โดยบริษัทจะรับผิดชอบตามมูลค่าจริงของทรัพย์สินที่สูญหาย แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

- กรณีเกิดอุบัติเหตุจากแคร์โปรประมาทจนคนไข้ได้รับผลกระทบ บริษัทจะรับผิดชอบตามจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

- กรณีลูกค้าให้แคร์โปรทำงานนอกขอบเขตงาน เฮลท์ แอท โฮม จำกัดจะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรืออุบัติเหตุที่เกิดกับคนไข้และผดล. ความเสียหายที่เกิดขึ้นลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ

- กรณีเกิดอุบัติเหตุจากสัตว์เลี้ยงกับแคร์โปรเช่น สุนัขกัด ความเสียหายที่เกิดขึ้นลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ

- เฮลท์ แอท โฮม ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิเสธหรือขอยุติการให้บริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากทางลูกค้าหรือตัวคนไข้แต่อย่างใด

- เฮลท์ แอท โฮม และแคร์โปรจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น หากลูกค้าและคนไข้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการที่กล่าวข้างต้น
- ค่าบริการของแคร์โปรครอบคลุม (1) ค่าเดินทางไปเริ่มงานครั้งแรกและค่าเดินทางหลังจบงาน กรณีแครโปรไปพักกับคนไข้ (2) ค่าเดินทางไปทำงานและค่าเดินทางกลับสำหรับแคร์โปรที่ให้บริการเวรกลางวันและเวรกลางคืน (ไป-กลับ) (3) ค่าอาหาร 3 มื้อของแคร์โปร

- ค่าบริการของแคร์โปรไม่ครอบคลุม (1) ค่าเดินทางไปทำธุระข้างนอก เช่น ออกไปซื้อยาหรืออาหารให้คนไข้ ค่าเดินทางในกรณีที่ต้องพาคนไข้ไปทำกายภาพบำบัดหรือไปตามนัดหมายแพทย์ที่โรงพยาบาล เป็นต้น (2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคนไข้ เช่น ขนม ชา กาแฟ เป็นต้น

- ลูกค้าและคนไข้ตกลงและรับทราบร่วมกันว่าบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบธุรกรรมออนไลน์แก่เฮลท์ แอทโฮม

- กรณีลูกค้าชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ลูกค้าและคนไข้ตกลงและรับทราบร่วมกันว่าเฮลท์ แอท โฮม ไม่ได้มีส่วนในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่จำเป็นต่อการชำระค่าบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาและปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของทูซีทูพี โดย บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่มีการเข้าถึงหรือ เผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

- กรณีลูกค้าชำระค่าบริการผ่านระบบตัดบัตรอัตโนมัติ ลูกค้ายินยอมให้บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการชำระค่าบริการรอบบิลเดือนถัดไปจนกว่าลูกค้าจะแจ้งยกเลิกกับทาง เฮลท์ แอท โฮม

- เงื่อนไขการยกเลิกก่อนใช้บริการ (1) กรณียกเลิกบริการเร็วกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเริ่มงาน เฮลท์ แอท โฮม จะดําเนินการคืนเงินเต็มจำนวน (2) กรณียกเลิกบริการช้ากว่า 48 ชั่วโมงก่อนเริ่มงาน จะดําเนินการคืนเงิน 50% ของค่าบริการที่ชำระไปแล้ว

- เงื่อนไขการยกเลิกระหว่างใช้บริการ (1) กรณีแคร์โปรไม่ตรงความต้องการของลูกค้าและคนไข้ ทาง เฮลท์ แอท โฮม จะเปลี่ยนแคร์โปรคนใหม่ให้ตอบโจทย์มากที่สุด หากเฮลท์ แอท โฮม ไม่สามารถหาแคร์โปรคนใหม่ได้ภายใน 3 วัน จะดำเนินการคืนเงินในส่วนของวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการเต็มจำนวน (2) กรณีคนไข้เสียชีวิตกะทันหัน จะดำเนินการคืนเงินในส่วนของวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

- เงื่อนไขการหยุดใช้บริการชั่วคราว กรณีคนไข้เข้า ICU/CCU ลูกค้าสามารถแจ้งขอหยุดใช้บริการชั่วคราวได้ไม่จำกัดระยะเวลา หรือจนกว่าคนไข้เสียชีวิต และสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อกลับมาใช้บริการต่อได้ทุกเมื่อ

- กรณีที่มีการคืนเงินให้แก่ลูกค้า จะมีการหักค่าดำเนินการและเซอร์วิสชาร์จรวม 10%

- เฮลท์ แอท โฮม แคร์โปร มีนโยบายคืนเงินสำหรับแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น (ไม่รวมกรณีคนไข้เข้า ICU/CCU) และไม่มีนโยบายการคืนเงินสำหรับแพ็กเกจรายวันในทุกกรณี

- ลูกค้าและคนไข้ตกลงและรับทราบร่วมกันว่าเฮลท์ แอท โฮม มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานให้เกิดการบริการซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน (1) ลูกค้าจองผ่านระบบ (2) ระบบส่งงานไปยังแคร์โปร (3) แคร์โปรกดรับงาน (4) ลูกค้าชำระค่าบริการ (5) แคร์โปรให้บริการแก่ลูกค้า
เฮลท์ แอท โฮมให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและคนไข้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและคนไข้เป็นข้อมูลที่เฮลท์ แอท โฮมให้ความสำคัญ โดยจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่มีผลบังคับใช้และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล:

- เฮลท์ แอท โฮม จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและคนไข้เท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อยืนยันตัวตนลูกค้าและคนไข้ (2) เพื่อติดต่อ นัดหมาย ส่งข่าวสาร เสนอความช่วยเหลือ หรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการแก่ลูกค้าและคนไข้ (3) เพื่อให้บริการทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐาน (4) เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคนไข้ ทั้งการให้บริการและการให้ข้อมูล (5) เพื่อการประสานงานและส่งต่อข้อมูลแก่บุคคลที่สาม เช่น แคร์โปรเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน หรือ โรงพยาบาลเพื่อให้การส่งต่อผู้ป่วยรวดเร็ว (6) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ เพื่อทำความเข้าใจและพัฒนาระบบการให้บริการที่เอื้อแก่ประโยชน์ของลูกค้าและคนไข้มากยิ่งขึ้น (7) เพื่อจัดการดูแลกิจกรรม หากลูกค้าและคนไข้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมทางการตลาด (8) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าและคนไข้ (9) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อลูกค้าและคนไข้ลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชัน เชื่อมต่อกับบริการบริษัท ติดต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงทางโซเชียลมีเดีย หรือทำแบบสำรวจความคิดเห็น ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและคนไข้จะถูกนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ซึ่งข้อมูลที่เฮลท์ แอท โฮม ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากลูกค้าและคนไข้ มีดังนี้

ข้อมูลที่จัดเก็บโดยตรงจากลูกค้าและคนไข้ผ่านการลงทะเบียนและแบบสอบถามในแอปพลิเคชัน

- ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย เลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่น ๆ และสำเนาบัตรประชาชน

- ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต

- ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่

- ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ความต้องการของลูกค้าและคนไข้ ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ และ ประวัติการใช้บริการ

- ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ประวัติโรคประจำตัว ประวัติการใช้ยา รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผลการรักษา ผลการทดสอบจากห้องทดลองและการวินิจฉัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยา

- ข้อมูลฟีดแบคและข้อมูลอื่น ๆ ที่ลูกค้าและคนไข้ให้ด้วยความสมัครใจ

เฮลท์ แอท โฮมจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) ของลูกค้าและคนไข้ เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยลูกค้าและคนไข้ให้ความยินยอม

ข้อมูลที่จัดเก็บโดยใช้เทคโนโลยีตรวจจับ

- ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนลูกค้าและคนไข้ การใช้บริการแอปพลิเคชันของเฮลท์ แอท เวิร์ค

- ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน IP Address/Mac Address, Device ID, Cookies ID, Web Beacon, Pixel Tag, SDK, Device ID, SSO, Application Logging, Browsing History, Log การใช้งานและระยะเวลาการใช้งานแอปพลิเคชัน ข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ

- ข้อมูลสนทนาระหว่างการใช้บริการหรือสนทนากับเจ้าหน้าที่ของบริษัทผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ เช่น ข้อมูลข้อความตัวอักษรและภาพนิ่ง

ข้อมูลจากลูกค้าและคนไข้หรือจากบุคคลที่สาม

- เราอาจใช้ Software Development Kit (SDK) ของ LINE ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ลูกค้าและคนไข้ยอมให้เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น user ID, Picture url และอื่น ๆ และอาจมีการเก็บข้อมูลเชิงเทคนิคอื่น ๆ เช่น ระบบปฏิบัติการและรุ่นของระบบปฏิบัติการด้วย ซึ่งจำเป็นต่อการระบุและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค โดยเฮลท์ แอท โฮมจะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อการพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าและคนไข้ให้ดีที่สุดเท่านั้น

เฮลท์ แอท โฮม อาจรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากลูกค้าและคนไข้ และผู้ให้บริการทางสุขภาพทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของคนไข้ เช่น อาการทั่วไป ประวัติการรักษา ประวัติการเจ็บป่วย และประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว

เฮลท์ แอท โฮม ได้กำหนดให้เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

การประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม:

- เฮลท์ แอท โฮมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและคนไข้โดยปราศจากความยินยอมหรือนอกเหนือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการรับบริการเฮลท์ แอท โฮมอาจมีการส่งต่อ โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและคนไข้เพียงบางส่วนที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ LINE ซึ่งมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน โดยลูกค้าและคนไข้สามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ได้ที่ https://line.me/en/terms/policy/

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย:

- ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นหรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย

- เฮลท์ แอท โฮมจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อ ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและคนไข้

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าและคนไข้โปรดรับทราบว่าข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์บุคคลที่สามอาจมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่แตกต่างจากเฮลท์ แอท โฮม ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์บุคคลที่สามจะอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเฮลท์ แอท โฮม
เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยมีรายการคุกกี้ที่ใช้ ดังนี้
Name Category Expiration Period
cf_use_ob Necessary at least 1 session
_gcl_au Analytics 3 months
_ga Analytics 2 years
_gid Analytics 1 day
_gat_UA-* Analytics 1 session
_hjFirstSeen Analytics 29 minutes
_hjIncludedInSessionSample Analytics 1 minutes
_hjIncludedInPageviewSample Analytics 1 minutes
_hjAbsoluteSessionInProgress Analytics 29 minutes
_hjSessionUser_* Analytics 1 year
_hjSession_* Analytics 29 minutes
_fbp Advertisement 3 months
Name: cf_use_ob Category: Necessary Expiration Period: at least 1 session
Name: _gcl_au Category: Analytics Expiration Period: 3 months
Name: _ga Category: Analytics Expiration Period: 2 years
Name: _gid Category: Analytics Expiration Period: 1 day
Name: _gat_UA-* Category: Analytics Expiration Period: 1 session
Name: _hjFirstSeen Category: Analytics Expiration Period: 29 minutes
Name: _hjIncludedInSessionSample Category: Analytics Expiration Period: 1 minutes
Name: _hjIncludedInPageviewSample Category: Analytics Expiration Period: 1 minutes
Name: _hjAbsoluteSessionInProgress Category: Analytics Expiration Period: 29 minutes
Name: _hjSessionUser_* Category: Analytics Expiration Period: 1 year
Name: _hjSession_* Category: Analytics Expiration Period: 29 minutes
Name: _fbp Category: Advertisement Expiration Period: 3 months
หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงความยินยอมการเก็บคุกกี้ สามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อทางอีเมล
contact@healthathome.in.th
line